MediáciA

Mimosúdne riešenie sporov
diskrétne, efektívne a rýchlo

Čo je to mediácia?

Home
 • Mediácia je mimosúdna činnosť, založená na zmierlivom prístupe,  pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii (strany)  pomocou mediátora riešia spor
 • Mediačné posedenie vedie nezávislá a nestranná osoba, mediátor, ktorá pomáha nájsť  riešenie, vyhovujúce všetkým stranám.
 • Mediácia smeruje k dohode, o obsahe ktorej rozhodujú samotní účastníci sporu.
 • Mediačná dohoda je záväzná a pre potreby väčšiny klientov postačujúca.
 • Mediátor ku každej strane pristupuje rovnako a rovnocenne.
 • Mediátor je nestranný a nezávislý odborník, ktorý je viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti  a  postupuje podľa (Asociácia slovenských mediátorov – Etický kódex).
Home

Ing. Emőke Malkowski
Mediátor registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR

Mediácia je alternatívne riešenie sporu ktorú upravuje Zákon o mediácii č. 420/2004 Z.z.

Toto je process kde každý vyhráva Nie sú porazení, sú len výťazi!

VÝHODY MEDIÁCIE

OPROTI SÚDNEMU SPORU
Home

MEDIÁCIA

Doborovoľná
Strany sa samé rozhodnú, či zvolia mediáciu na riešenie sporu.

SÚDNY SPOR

Povinný
Povinná účasť a súčinnosť stanovená zákonmi

MEDIÁCIA

Rýchla
Záleží len na jednotlivých stranách, ako rýchlo sa zhodnú na kompromise.

SÚDNY SPOR

Zdĺhavý
Spor môže pretrvávať aj roky a zúčastnené strany nedokážu ovplyvniť jej dĺžku.

MEDIÁCIA

Relatívne lacná
Obe strany zdieľajú hodinovú sadzbu mediácie spoločne. Náklady spojené s dĺžkou trvania záležia od jednotlivých strán, ako rýchlo sa dokážu zhodnúť na kompromise.

SÚDNY SPOR

Drahý
Spor môže pretrvávať aj roky.

MEDIÁCIA

Osobná
Mediátora si zvolia sporné strany.

SÚDNY SPOR

Neosobné
Sudcu zvolí súd.

MEDIÁCIA

Neformálna
Proces prebieha v priateľskom prostredí. Mediátor prihliada na obe strany, pričom sa snaží zmieniť napätie medzi spornými stranami.

SÚDNY SPOR

Formálny
Pri súdnom procese sa neprihliada na ľudské city. Vecne, chladno a oficiálne prebieha proces.

MEDIÁCIA

Zohľadňuje individuálne potreby strán
Proces prebieha na základe pravidiel, ktoré si stanovili sporné strany.

SÚDNY SPOR

Zohľadnenie individuálnych potrieb strán môže byť vzhľadom k charakteru konania zúžené (riziko výsledku)

MEDIÁCIA

Dohodu spoluvytvárajú strany

SÚDNY SPOR

Rozhoduje verejná autorita (súd )

Previous slide
Next slide

Spory, ktoré je možné
riešiť mediáciou

Home

Ako postupovať, ak ste už  podali návrh na súdne konanie a chceli by ste tento spor (do)riešiť  mediáciou?

Súčasná právna úprava civilného procesu  podporuje vôľu strán dohodnúť sa za účasti mediátora, a garantuje účastníkom súdneho konania (stranám sporu) vrátenie súdneho poplatku:

 • vo výške 90% zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania,
 • vo výške 50% zaplateného súdneho poplatku,  ak  tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania
 • vo výške 30% zaplateného súdneho poplatku pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní.

Ako prebieha mediácia?

Home

Jedna strana sporu (iniciátor) osloví mediátora

Oboznámenie sa  so sporom, a posúdenie jeho vhodnosti riešenia mediáciou

vyzvanie druhej strany k účasti na mediácii  a dohodnutie podmienok (termíny, ceny, forma mediácie)

 • poučenie strán a vyjasnenie formálnej stránky mediácie

 • spísanie „Dohody o začatí mediácie“

 • objasnenie predmetu sporu, vyjadrenie postojov a názorov strán ; pre osoby zúčastnené na mediácii sú poskytnuté rovnaké podmienky, rovnaký čas

 • definícia sporu – mediátor zrozumiteľne vymedzí predmet sporu

 • proces hľadania riešenia : strany navrhujú riešenia podľa svojich potrieb, prednesené návrhy  sa prerokujú, aby boli pre všetky zúčastnené strany prijateľné a boli odsúhlasené.

Spísanie „Dohody o mediácii“. Dohoda presne obsahuje záujmy,  potreby strán a odsúhlasené návrhy strán. Podpísaním sa stáva Dohoda záväznou.

NESÚĎTE SA,
DOHODNITE SA

V mediácii nie sú víťazi a porazení,
sú len víťazi

Home

Ügyfelek mondták

Home
Home

Válni békésen, egyenrangú társakként egy pártatlan segítővel

Velünk is megtörtént, ami oly sok házasság esetén a mai világban, útjaink 27 évi kapcsolat, 24 évi házasság után elváltak. 

Elválni egymástól egy nehéz, fájdalmas folyamat. Le kell zárni egy közös múltat mind érzelmileg, mind anyagi tekintetben. Amennyiben közös gyerekek vannak, akkor pedig ha már nem is együtt, egy közösségben élünk, a felelősséget, mint szülők visszük tovább, az ő érdekükben  együtt kell működni.

Teljesen váratlanul találkoztam a mediációval történő válás lehetőségével. Amint megismertem, éreztem, hogy ez a módszer segíthet nekünk abban, hogy ne kerüljünk abba a csapdába, mint oly sokan ilyenkor, amikor a jelen fájdalma és a jövőtől való félelem sokszor indulatokat generál, nehéz a kommunikáció, nincsenek tapasztalatok mit kell ilyenkor tenni, mik a lehetséges megoldási alternatívák, mi a helyes döntés a család valamennyi tagjára nézve.

Hálás vagyok annak a mediátornak, aki végigvezetett minket a folyamaton, pártatlanul, segítve mindkettőnket, hogy mindenféle vita, egymás bántása, harcok nélkül meghozhassuk közösen a döntéseinket és ezt egy olyan megállapodásba rögzítsük, melyet a bíróság is elfogadott. A válási mediáció egyben egy szertartás is, elbúcsúztunk egymástól megköszönve mind azt amit adtunk egymásnak életünk egyik legaktívabb éveiben.

Őszintén úgy gondolom és ezt a volt férjem is megerősítette, hogy amilyen példaértékű volt a házasságunk oly sokáig, olyan példaértékű volt a válásunk is.

H. Mária

Home

OTÁZKY

Home

Mediácia je zmierny spôsob riešenia konfliktov, sporov prostredníctvom mediátora, ako nezávislej a nezaujatej osoby.

Mediátori sú zapísaní v vegistri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.  Tu sú uvedené aj potrebné kontaktné údaje ( web, tel.číslo, adresa )

Môžete v rámci nej riešiť nasledovné životné situácie : partnerské krízy, rozvody, úpravu styku rodiča s dieťaťom, vyživovaciu povinnosť, dedičské spory, spory medzi príbuznými, susedské spory, spory medzi nadriadeným a podriadeným na pracovisku,  spory medzi zamestnancami, atď.

Nakoľko mediácia smeruje k prijatiu dohody vyhovujúcej potrebám a záujmom všetkých zúčastnených strán, po odsúhlasení ju budú zrejme dodržiavať, rešpektovať a plniť všetky zúčastnené strany

Mediáciu je možné začať aj po podaní žaloby na súde.  V prípade úspešnej mediácie  bude súdny poplatok vrátený nasledovne:

 • ak bude mediácia úspešná do začiatku pojednávania  vráti sa vám 90 % zo zaplateného poplatku,
 • ak dôjde k podpisu Dohody o mediácii a schváleniu súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa vám 50 % zo zaplateného poplatku,
 • ak mediáciou vyriešite časť sporu a riešenie bude schválené ako súdny zmier v zmierovacom konaní, vráti sa vám 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

Mediácia je proces neformálny, diskrétny.  Účasť sporových strán v nej  je dobrovoľná. Mediácia sa zameriava  na komplexné  a rýchle vyriešenie problémov, a to je pri  mechanizme súdneho konania sťažené. Priebeh mediácie „kontrolujú” sporové strany, výsledok, vyhovujúci všetkým stranám sa dá dosiahnuť relatívne v krátkej dobe. V neposlednom rade treba spomenúť hospodárnosť – náklady na mediáciu sú nižšie ako náklady na súdny proces.

 • oboznámiť účastníkov konania ako prebieha mediácia
 • zabezpečiť účastníkom rovnaké podmienky na vyjadrenie sa – neprerušovaný čas
 • pomáhať vyjasniť a identifikovať jednotlivé body sporu
 • identifikovať a  presne sformulovať potreby účastníkov v spore
   
 • na základe  výsledkov, ku ktorým strany dospeli   napísať obojstranne prijateľnú  „ mediačnú dohodu“

rozhodovať o tom, kto má pravdu
– hodnotiť a radiť
– rozhodovať o správnosti alebo nesprávnosti stranami navrhnutého riešenia
– poskytovať právne, finančné a iné odborné služby – môže však v ďalšom odporučiť využitie konzultácii u iných špecialistov.

Mediácia je vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

– spor sa týka trestného činu
– niektorý z účastníkov  je závislý na alkohole alebo na inej návykovej látke
– niektorá  zo strán nie je spôsobilá na právne úkony,
– spory, v ktorých už rozhodla verejná autorita.

V prípade neúspešnej výzvy druhej strane, mediátor vydá písomné potvrdenie o odmietnutí mediácie. Toto potvrdenie môže  následne slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní (či už v prebiehajúcom konaní  alebo v prípadnom budúcom konaní) o prejave dobrej vôle strany  iniciujúcej mediáciu  vyriešiť spor zmierlivo.

Účasť na mediácii je dobrovoľná. Keď je už termín mediácie dohodnutý, dá sa odvolať do 48 hodín; v prípade, že termín nebol odvolaný,  jedna hodina sa spoplatňuje  podľa platného cenníka. Mediácia sa môže kedykoľvek na požiadavku strán prerušiť.

V takom prípade je možná tzv. oddelená mediácia. Jednou z výhod mediácie je obnova vzájomnej komunikácie a normalizácia vzťahov, preto sa odporúča  nevyhýbať osobnému stretnutiu, aspoň na záverečnej fáze – prerokovanie navrhnutých riešení a ich odsúhlasenie.

Mediačná dohoda je obojstranne prijateľná dohoda. Podpísaním sa stáva záväzná a pre potreby väčšiny klientov postačujúca. Mediačnú dohodu je možné následne dať vyhotoviť  vo forme notárskej zápisnice, prípadne môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch sa stáva exekučným titulom a jej plnenie je vynútiteľné .

Dlžka mediácie závisí len od vôle účastníkov. Ak to ich pripravenosť k dohode umožňuje, je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou v priebehu niekoľkých hodín.

Cena za mediáciu pozostáva z odmeny mediátora a poplatkov spojených s mediáciou.  Cena  mediácie nezahŕňa notárske poplatky, náklady na znalcov, atď..

Úhrada za mediáciu je zvyčajne rozdelená rovnomerne medzi obe strany sporu. Výška odmeny mediátora i  spôsob rozdelenia jej úhrady stranami sporu sú vždy dohodnuté vopred a sú uvedené v Dohode o začatí mediácie. Mediátor má nárok na odmenu aj v prípade ak mediácia neskončila uzavretím Dohody o mediácii. 

Kontakt

Home

Családon belüli konfliktusok:

Minden párkapcsolatban vannak hullámvölgyek. Sokszor megtörténik, hogy a párok úgy érzik, a másik nem érti meg őket, kérésük kudarcba és veszekedésbe fullad. Ilyen esetekben a mediátor segíthet feltárni a probléma igazi okát. Mint kívülálló és nem részrehajló személy rávezeti a párokat a megoldásra és arra a viselkedésmódra, amellyel javítani tudják az együttélést. Mediátor segítségével sikeres és boldog párkapcsolatot építhet ki partnerével.

Segíti a békés és kulturált elválást, a gyors megegyezést, a vitás kérdések veszekedés nélküli megoldását. Segít megérteni a házaspároknak, mi is vezetett a váláshoz. Segíti a kapcsolat lezárását és az elvesztés, szomorúság feldolgozását. Pozitív hatással van a jövőbeni pozitív kommunikációra.

A válást minden esetben a bíróság mondja ki. Ugyanakkor a felek nem csupán pénzt spórolnak a válási mediációval, hanem azzal az elégedett érzéssel fejezhetnek be egy kapcsolatot, hogy sikerült a lehető legemberibb módon lezárniuk életük egy fejezetét.

A gyermek legfőbb érdekeire és szükségleteire helyezi a hangsúlyt. Mivel egy közös gyermek a válás után is összekapcsolja a feleket, fontos a megegyezés. Tapasztalat szerint, ha a szülők a saját javaslataik szerint kötik a megállapodást, 85-90%-ban be is tartják őket, míg a bírósági ítéleteknél ez csak 60%. Sem a gyermek, sem a felnőttek számára nem mindegy, hogyan alakul a volt férjjel/feleséggel a kommunikáció a közös gyermekkel kapcsolatban. A mediátor segíthet ebben is.

Gyakran alakul ki azáltal, hogy a gyerek több önállóságot követel, a szülő szeretné biztonságban tudni, ill. több kontrollt szeretne gyakorolni felette – ezek a problémák az összes korcsoportot érinthetik, a gyermektől a felnőtt korig.

Home

Szomszédok közti konfliktusok:

A rossz szomszédi viszony nagyon megkeserítheti az ember életét.
A konfliktusok rendezése peres úton hosszú éveket vehet igénybe, és azalatt a viszony még jobban elmérgesedhet.
Kertes házban élők vitázhatnak túl hangos vagy tartós gépzaj, üvöltő zene, kocsi beálló, átnyúló faág, háziállatok stb. miatt, míg a társasházban élők a közös javítások, átalakítások, a kivitelező személye miatt.
A mediátor mindkét felet meghallgatva segíthet elrendezni a vitás kérdést, elkerülve a kellemetlen, hosszúra nyúló, és költséges pereskedést
Home

Munkahelyi konfliktusok

Mivel a munkahelyen töltjük napjaink jelentős részét, fontos hogy ott jól érezzük magunkat. A kialakult kiközösítések, szóbeli bántalmazások, rágalmazások, különböző viták rányomják bélyegüket nemcsak a munka minőségére, hanem a dolgozók komfort érzetére is. Ha a felek saját erőből nem tudják megoldani az elmérgesedett helyzetet, a mediátor segítségükre lehet.
Home

Rodinné spory:

- partnerské krízy
- rozvody
- zverenie dieťaťa do starostlivosti rodičov
- úprava styku rodiča s dieťaťom po rozvode
- dedičské spory
- spory medzi súrodencami, rodičom a dieťaťom, medzi príbuznými

Home

Susedské spory:

- rôzne situácie, z ktorých vznikli susedské spory, napr. hluk, zvuky zvierat, presahujúce konáre, ohrada, dym z komína, odtok dažďovej vody na susediaci pozemok, parkovanie, grilovanie, fajčenie na balkóne, rušenie nočného kľudu, atď.
Home

Pracovné spory

- diskriminácia na pracovisku
- personálne otázky
- násilie a šikanovanie na pracovisku
Home